วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปูม้าเป็นและสดที่หาดจอมเทียนจาก ช.ลมโซย

ปูม้าจากทะเลหาดจอมเทียน
ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนบริเวณใกล้ชายฝั่ง สำหรับประเทศไทยปูม้าอาศัยอยู่ทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
                                                                                
 
เรือประมงที่ออกจับปูม้า

กำลังปลดปูม้าจากอ้วน
เมื่อทรัพยากรธรรมชาติกำลังจะหมดไป
ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและร่วมกันคิดหาทาเลือก
ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้ค่าและพอเพียง โดยเกิด
เป็นกระบวนการคิดและรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ว่า ชุมชนตนเองก็มี
ทั้งสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมอุดมไปด้วยหญ้าทะเล ที่เหมาะ
สำหรับนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปูม้าได้อย่างเพียงพอ
และการเลี้ยงปูม้ายังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่าสัตว์
น้ำชนิดอื่นๆเนื่องจากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
เพราะการออกไปทำประมงเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องอาศัยคลื่นลมด้วย ซึ่งยามใดที่มีลมมรสุม
ก็ไม่สามารถออกไปจับปูปลาหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้
ปัญหาเหล่านี้ทำให้ตระหนักและเกิดการวมกลุ่มเพื่อ
สร้างทางเลือกให้กับอาชีพใหม่ที่น่าจะยั่งยืน กว่าการทำประมง
เพียงอย่างเดียว
กังทะเลที่ได้จากทะเลปูม้าตัวผู้จับปลิ้งจะเล็ก

 ปูตัวเมีย ดูที่จับปลิ้งจะใหญ่ และตัวมีสีเทา
ปูม้าลายแดง